Skip to main content

 • UK Association for Humanistic Psychology Practitioners

  Mae Cymdeithas Ymarferwyr Seicoleg Ddyneiddiol y Deyrnas Unedig (UKAHPP) yn sefydliad proffesiynol, sy'n sefydlu safonau gofrestru ac achredu ar gyfer ymarfer i Seicotherapyddion a Chynghorwyr Seicotherapiwtig gyda hyfforddiant mewn Seicoleg Ddyneiddiol, ymagwedd holistig i therapi, ble mae gallu unigolyn i ddefnyddio adnoddau mewnol i roi ystyr a chyfeiriad i brofiadau bywyd sy'n drawmatig ac yn anablu yn ganolog.

  Search Register | Read more

 • Joint Council for Cosmetic Practitioners

  Mae’r Cyngor ar y Cyd ar gyfer Ymarferwyr Cosmetig (JCCP) wedi ei sefydlu i gynorthwyo'r cyhoedd sy'n chwilio am/ystyried neu’n derbyn triniaethau nad ydynt yn llawfeddygol ac i adfer gwallt (Pigiadau, Llanwyddion, Laserau, Pilio ac Adfer Gwallt) gyda chyngor ar faterion diogelwch cleifion a sut i gael mynediad at gofrestrau ymarferwyr cymeradwy.

  Search Register | Read more

 • Registration Council for Clinical Physiologists

  Mae’r Cyngor Cofrestru ar gyfer Ffisioleg Glinigol (RCCP) yn gofrestr trosfwaol ar gyfer nifer o broffesiynau ffisioleg glinigol yn gweithio mewn gofal iechyd ar draws y Deyrnas Unedig.

  Search Register | Read more

 • UK Board of Healthcare Chaplaincy

  Mae Bwrdd Caplaniaeth Gofal Iechyd y Deyrnas Unedig (UKBHC) yn cadw Cofrestr wirfoddol o gaplaniaid gofal iechyd yn y Deyrnas Unedig ac yn ymdrechu i hyrwyddo hyder y cyhoedd a chyflogwyr mewn caplaniaeth gofal iechyd ac i ddatblygu safonau ymarfer proffesiynol.

  Search Register | Read more

 • Save Face

  Mae Save Face yn gweithredu cofrestr i feddygon, nyrsys a deintyddion sy'n darparu triniaethau cosmetig heb fod yn llawfeddygol. Maent yn gweithio mewn clinigau sydd wedi eu harchwilio a gwirio i fodloni safonau Save Face.

  Search Register | Read more

 • Human Givens Institute

  Mae'r Human Givens Institute yn sefydliad byd eang sy'n ymwneud ag uno'r dulliau mwyaf effeithiol o gynghori a seicotherapi i ymagwedd wirioneddol bioseicogymdeithasol. Mae'n annog pob agwedd o ymarfer therapiwtig Human Givens, gan gynnwys safonau, datblygiad proffesiynol parhaus ac ymddygiad moesegol aelodau.

  Search Register | Read more

 • UK Public Health Register

  Mae Cofrestr Iechyd Cyhoeddus y Deyrnas Unedig yn gweithredu cofrestr wirfoddol ar gyfer arbenigwyr ac ymarferwyr yn gweithio mewn iechyd cyhoeddus. Mae’n cynnal a sicrhau’r safonau proffesiynol ar gyfer cymhwyster sy’n ofynnol i weithio yn y maes hwn.

  Search Register | Read more

 • UK Council for Psychotherapy

  Mae Cyngor Seicotherapi'r Deyrnas Unedig (UKCP) yn sefydliad aelodaeth ac elusen gofrestredig sy’n cadw cofrestrau cenedlaethol ar gyfer seicotherapyddion sy’n gymwysedig i weithio gyda phlant a phobl ifanc a chynghorwyr seicotherapiwtig.

  Search Register | Read more

 • Register of Clinical Technologists

  Mae Cofrestr y Technolegwyr Clinigol (RCT) yn gofrestr o wyddonwyr gofal iechyd sy'n ymwneud â gweithrediad ymarferol ffiseg, peirianneg a thechnoleg mewn ymarfer clinigol. Mae technolegwyr clinigol yn gweithio yn ysbytai’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG), gofal iechyd preifat, sefydliadau academaidd a’r diwydiant dyfeisiau meddygol.

  Search Register | Read more

 • Play Therapy UK

  Mae Play Therapy UK yn bodoli i hybu arfer da gwaith therapiwtig gyda phlant. Mae hyn yn cynnwys gwella lles plant yn ogystal â lliniaru problemau ymddygiadol ac iechyd meddwl.

  Search Register | Read more

 • National Hypnotherapy Society

  Mae’r Gymdeithas Hypnotherapi Genedlaethol yn sefydliad proffesiynol dielw gyda’r diben o sicrhau bod pob cofrestrydd yn ddiogel, cymwys a moesegol.

  Search Register | Read more

 • National Counselling Society

  Mae’r Gymdeithas Cwnsela Genedlaethol yn sefydliad proffesiynol dielw gyda’r diben o sicrhau bod pob cofrestrydd yn ddiogel, cymwys a moesegol.

  Search Register | Read more

 • Federation of Holistic Therapists

  Mae’r Ffederasiwn y Therapyddion Holistaidd yn gymdeithas broffesiynol sy’n cynnal cofrestr therapyddion gofal iechyd cyflenwol ar gyfer therapyddion cymwysedig, proffesiynol gydag yswiriant.

  Search Register | Read more

 • COSCA (Counselling & Psychotherapy in Scotland)

  Mae COSCA – corff proffesiynol yr Alban ar gyfer cynghori a seicotherapi – yn gosod safonau ar gyfer ei gofrestryddion ar ymarfer cynghori a seicotherapi ac mae’n ymroddedig i gynyddu mynediad at wasanaethau cynghori a seicotherapi.

  Search Register | Read more

 • Complementary and Natural Healthcare Council

  Mae’r Cyngor Gofal Iechyd Cyflenwol a Naturiol (CNHC) yn cofrestru ymarferwyr gofal iechyd cyflenwol. Fe’i sefydlwyd gyda chyllid a chefnogaeth gan yr Adran Iechyd a’u prif ddiben yw diogelu’r cyhoedd.

  Search Register | Read more

 • British Psychoanalytic Council

  Mae Cyngor Seicdreiddiad Prydain yn sefydliad proffesiynol i’r proffesiwn seicotherapi seicdreiddiad, gan gyhoeddi Cofrestr o ymarferwyr y mae’n ofynnol iddynt ddilyn ei god moeseg a bodloni ei safonau addasrwydd i ymarfer.

  Search Register | Read more

 • British Association of Sport Rehabilitators and Trainers

  Mae Cymdeithas Adferwyr a Hyfforddwyr Chwaraeon Prydain (BASRaT) yn cofrestru ymarferwyr sy'n gweithio ym maes ataliad, triniaeth ac adsefydlu o anafiadau yn gysylltiedig â chwaraeon ac ymarfer.

  Search Register | Read more

 • British Association of Play Therapists

  Mae'r Cymdeithas Therapyddion Chwarae Prydain (BAPT) yn gweithio i liniaru anghenion plant, pobl ifanc ac oedolion sy’n dioddef anawsterau emosiynol ac ymddygiadol trwy hyrwyddo celf a gwyddor Therapi Chwarae a hyrwyddo safonau uchel o ran ymarfer Therapi Chwarae.

  Search Register | Read more

 • British Association for Counselling & Psychotherapy

  Mae Cymdeithas Cynghori a Seicotherapi Prydain (BACP) yn sefydliad aelodaeth ac elusen gofrestredig sy’n gosod safonau ar gyfer ymarfer therapiwtig ac yn darparu gwybodaeth i therapyddion, cleientiaid therapi, a’r cyhoedd.

  Search Register | Read more

 • British Acupuncture Council

  Mae Cyngor Aciwbigo Prydain (BAcC) yn gorff hunanreoleiddiol ar gyfer ymarfer aciwbigo traddodiadol yn y Deyrnas Unedig.

  Search Register | Read more